תקנון האתר

אנא קרא בעיון את התקנון\תנאי שימוש במלואו.

(.http://tiulim/net, להלן: "האתר")

אם אינך מסכים לתנאי התקנון\תנאי שימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרה כלשהי.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

עבודות , מאמרים ומצגות

עבודות , מאמרים ומצגות שבאתר נשלחות על ידי יוצריהם, היוצרים מתחייבים כי המידע  ששלחו על הנקודות כולם הם מקוריות ונוצרו באחריותם המלאה. ישנה החובה לציין מקורות למידע (קישורים המאמתים מידע זה). לידיעתכם.  על המידע שבנקודות הציון ישנם  זכויות יוצרים ולכן אין לעשות בהם כל שימוש שנוגד את חוק זכויות יוצרים ללא אישורו של מנהל האתר.
להנהלת האתר יש הזכות המלאה לשנות את הנוסח ואו להוסיף מידע בהתאם לנדרש עם הערות מצידה.

כל העבודות, מאמרים ומצגות הנכנסת לאתר עוברת בדיקה, אך לפעמים יש פיספוסים או טעויות לא מכוונות ומנהל האתר שומר לו את הזכות למחוק נקודות הציון שאינן תואמות לרוח האתר ואו חורגות מהטעם הטוב, פוגעות, בוטות, מוציאות דיבה או עוברות על החוקים. למנהל האתר יש את הזכות  המלאהלשנות את שם הכותר ואת התוכן במקרה הצורך.

כל  מי שמעוניין לשלוח עבודות שעשה בנושא תיירות וטיולים שיכולות להיות כנושא נוסף באתר, צריך לשלוח אלי גם דף המאשר כי העבודה היא שלו וכי לא הפר זכויות יוצרים. כל מי שלא ישלח את הטופס, עבודתו לא תפורסם.

יוצרים המזהים את נקודות הציון שלהם באתר שמלאים במידע משלהם  ומעוניינים שתוסר,  אנא שילחו בקשה בדוא"ל ונסיר אותה בהקדם האפשרי.

יתכן,  והועלתה בשוגג באתר עבודות, מאמרים ומצגות, בה לא מוצג שם היוצר והנך מכיר את יוצר נקודות הציון, אשמח לקבל את פרטי היוצרים ולפרסם אותם.

אתר זה הוא חינמי לצפיה, ואינו כרוך בתשלום כלשהו . האתר מתפרנס מפרסומות ממומנות או ממכירת שיטחי פרסום או מתן  שרותים לחברות  sms וכל המופיע שם אינן לראות באמור שום המלצה להתקשרות או רכישה ואין לנו קשר איתם. תוכן הפרסום והשימוש בכלי sms הינו באחריות ל החברות המפרסמות ונותנות השרות.

בעל נקודות הציון מתחייב ומצהיר, כי איננו זכאי לכל תמורה בכסף או שווה ערך לו מצד מנהל האתר. כמו כן, אין לו כל טענה או דרישה בנושא מהאתר וממנהליו.

אחריות אכיפת זכויות היוצרים הינה על מפרסם המידע של נקודות הציון ואין לאתר ומנהליו כל אחריות או צד בעניין, על כל שימוש לא הגון, לא חוקי, או הפרה כלשהי באם תעשה, ועל חומרים המוצגים באתר.

האתר ומנהליו לא אחראים לחוקיות, לדיוק המידע, לאמיתות התמונות ושלמות העבודות וגם אינם מבטאים את דעתה  כמו כן, לא ישאו בשום אחריות נזקים\הוצאות שיגרמו עקב שימוש בתוכן.

בעלי אתרים רשאים לעשות קישור לאתר ללא אישור יוצר נקודות הציון, אך חובה עליהם לרשום את שם יוצר עבודות, מאמרים ומצגות ואת האתר ממנו נלקח הקישור.  כמו כן, חל איסור על הפרת זכויות יוצרים.

זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

האתר ומנהליו לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

האתר ומנהלי שואפים שכל המידע שיפורסם באתר יהיה מידע על שירותים הניתנים בחינם ובתשלום, אולם אין החברה אחראית ולא תישא באחריות ישירה או עקיפה ביחס לתכנים בכללותם, ובפרט אם יתגלה שהתכנים המפורסמים אינו של שירותים הניתנים בחינם, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של האתר ומנהליו בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו).

האתר ומנהליו רשאים ושומרים את הזכות לשנות את תנאי שימוש\תקנון אלה וכן את מדיניות הגנת הפרטיות מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

שרותי שאלות ותשובות ב- SMS

שרות SMS שאלות ותשובות ניתן על ידי גורמים חיצוניים הוא על אחריותם בלבד ולבעלי אתר http://www.meravwebs.com/tiulim אין נגיעה לשירות זה ולא תחול עליהם כל אחריות מכל סוג שהוא בכל הנוגע  לשירות  טיבו ואחריותו. כמו כן חובה להסתכל בתקנון של נותן השרות  שאלות ותשובות ב-.SMS

אבטחת מידע

מפעיל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

1.      במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

2.      אם יתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

3.       בעקבות צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה מפר החוק\הגולש באתר החברה,  במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך.

4.      בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר.

5.      בכל מקרה שמפעיל האתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

6.      אם מפעיל האתר יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי או יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה  זכאי  להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7.    החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אין לקשר מאתר המכיל תכנים המעודדים גזענות \הפליה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או תכנים פורנוגראפיים

מנהלי האתר רשאים לפרסם את האתר בכל מדיה שהיא לרבות באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים לווין ועוד.

מידע על יאיר טיולים

מטייל מזה 45 שנה, בוגר בית ספר לתיירות, עוסק במידענות בצרכנות, תיירות, פנאי ונופש.
שתפו את חבריכם שגם הם ייהנו מהמידע שבאתר

לקבלת מידע על מסלולי טיול, ארועים, טיפים

כתבות אחרונות